Συλλογή Κηρυγμάτων απο τις συναθροίσεις της Αδελφότητας

Επιλεγμένα κηρύγματα

Επιλεγμένα κηρύγματα

Γέννεσις 13 , Α Κορινθίους 15:29

Γέννεσις 13 , Α Κορινθίους 15:29
Ο χωρισμός του Λωτ από τον Άβραμ, η επιλογή της περιοχής των Σοδόμων και Γομμόρων ως μέρος κατοίκησης από τον Λωτ. Η επιβράβευση απο τον Κύριο της στάσης του Αβραμ, και η αληθινή αγάπη του τελευταίου για τον ανηψιό του Λωτ. Το δεύτερο μικρό κήρυγμα είναι εμπνευσμένο από την Α Κορινθίους και 15 κεφ. Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

Ψαλμός 18 και Εβραίους 6 23/1/2015

Ψαλμός 18 και Εβραίους 6  23/1/2015
(1) «Εις τον πρώτον μουσικόν. Ψαλμός του Δαβίδ δούλου του Κυρίου, όστις ελάλησε προς τον Κύριον τους λόγους της ωδής ταύτης, καθ' ην ημέραν ηλευθέρωσεν αυτόν ο Κύριος εκ της χειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκ της χειρός του Σαούλ· και είπε,» Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου.(2) Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου.(3) Θέλω επικαλεσθή τον αξιΰμνητον Κύριον, και εκ των εχθρών μου θέλω σωθή.(4) Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν, και χείμαρροι ανομίας με κατετρόμαξαν·(5) Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν.(6) Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέσθην τον Κύριον, και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσεν εκ του ναού αυτού της φωνής μου, και η κραυγή μου ήλθεν ενώπιον αυτού εις τα ώτα αυτού. Και τα πρώτα εδάφια από το κεφάλαιο 6 της επιστολής προς Εβραίους. Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

Εβραίους 5 , 16/1/2015

Εβραίους 5 , 16/1/2015
Διότι πας αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται εις τα προς τον Θεόν, διά να προσφέρη δώρα τε και θυσίας υπέρ αμαρτιών,δυνάμενος να συμπαθή εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδυμένος ασθένειαν·και διά ταύτην χρεωστεί, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρη θυσίαν υπέρ αμαρτιών. Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα

Και κάτι από παλιά. Πρωτοχρονιά 2004 στην εκκλησία της Περαίας

Και κάτι από παλιά. Πρωτοχρονιά 2004 στην εκκλησία της Περαίας

Α' Βασιλέων 18 (ιη'). 26/2/2014

Α' Βασιλέων 18 (ιη'). 26/2/2014

Ο προφήτης Ηλίας κλείνει δια του λόγου του Κυρίου τον ουρανό ώστε να μην βρέξει και να μήν είναι δρόσος επι της γής. Ο Κύριος τον συντηρεί στον χείμαρο στέλνοντας κοράκια να τον φέρνουν τροφή και στην συνέχεια τον αποστέλει στα Σάρεπτα της Σιδώνας σε μια φτωχή αλλά ευσεβή χήρα όπου θα μείνει περίπου 3,5 χρόνια. Ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο θα συντηρεί το σπίτη της χήρας και στο τέλος ο προφήτης θα αναστήσει και το παιδί της που θα πεθάνει απο κάποια βαριά ασθένεια.Ο Κύριος είναι με τους ανθρώπους Του και δεν εμποδίζεται να τους διαφυλάει και να τους προμηθεύει τα αναγκαία ανεξάρτητα απο τις συνθήκες που υπάρχουν στον κόσμο Α' Βασιλέων 18

Λουκάς (ιη' 1-30). 13/3/2011

Λουκάς (ιη' 1-30). 13/3/2011
Το δίδαγμα που πρέπει να πάρει κάποιος ακούοντας την παραβολή του άδικου κριτή και της χήρας, η προσευχή του φαρισαίου και του τελώνη. Ο Κύριος δέχεται και δικαιώνει τον ταπεινό και ειλικρινή τελώνη ενώ απορίπτει τον υπερήφανό και αυτοδικαιούμενο φαρισαίο. Ο Κύριος ζητά απο όλους να φέρνουμε τα παιδιά μας σε αυτόν καθώς η βασλεία του Θεού είναι για αυτούς που θα μοιάσουν τα παιδιά. Η ιστορία του πλούσιο άρχοντα που χάριν του προσωρινού και μάταιου πλουτισμού αρνήθηκε την πρόσκληση του Χριστού στην αιώνια ζωή
Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα 13/3/2011 Λουκάς 18 (ιη' 1-30)

Αποκάλυψις 1 (α') 10/10/2010

Αποκάλυψις 1 (α') 10/10/2010
Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα 10/10/2010 Αποκάλυψις α'

Γέννεσις 19 (ιθ' 1-29). 26/7/2010

Γέννεσις 19 (ιθ' 1-29). 26/7/2010
Η καταστροφή με πυρ των Σοδόμων και Γομόρων, η σωτηρία του Λωτ , η κατάσταση της κοινωνίας τότε και σήμερα.Ο Κύριος θα σώσει τον λαό Του απο τα επερχόμενα δεινά στην ανθρωπότητα αλλά και ο λαό Του θα πρέπει να προσέξει πολύ για να μην ομοιωθεί με την γυναίκα του Λωτ : "Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λώτ".
Πατήστε εδώ για να ακούσετε το κήρυγμα 26/7/2010 Γέννεσις 19 (ιθ' 1-29)