Σύντομα μηνύματα από την Αγία Γραφή

Ο Λόγος του Θεού, είναι τροφή, διδασκαλία και Πνεύμα και Ζωή!

Πάντα έχει κάτι να δώσει στον άνθρωπο, οποιαδήποτε στιγμή και αν τον αναζητήσει

ΑλληλούιαΗ παράκλειση του προφήτου Ιερεμία

Η παράκλειση του προφήτου Ιερεμία

Ιερ 10:24 Κύριε, παίδευσόν με, πλην εν κρίσει· μη εν τω θυμώ σου, διά να μη με συντελέσης.

Ο Ιερεμίας, ο προφήτης που ο Κύριος ο Θεός τον έχρισε από βρέφος (Ιερ α:5) , έζησε και εργάσθηκε το έργο του Κυρίου σε μια εποχή που ο λαός του Ισραήλ ήταν σε αποστασία. Ο Κύριος για πολλά χρόνια πριν τους προειδοποιούσε για την επερχομένη κρίση και οργή του αλλά αυτοί δεν έδωσαν σημασία μάλιστα τους προφήτες που έστελνε ο Κύριος τους θανατώνανε. Έτσι ήρθε η ώρα της κρίσης, την οποία εξήγγειλε πάλι ο Κύριος διά του Ιερεμία που όμως την έζησε και ο ιδιος  . Στο εδάφιο αυτό όμως παρόλο που αυτός ήταν κάτω από την κάλυψη του Θεού, προσεύχεται για τον λαό του Ισραήλ βάζοντας στην θέση του τον εαυτό του. Ένα ωραίο παράδειγμα για κάθε Χριστιανό σήμερα να προσευχομαστε ταπεινά για κάθε άνθρωπο, διότι είναι θέλημα του Θεού να σωθεί κάθε άνθρωπος. Η σωτηρία δόθηκε δωρεάν διά της μοναδικής θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού σε όποιον πιστεύει σε αυτήν

Η ασέβεια οδηγεί στην καταστροφή ενώ η ευσέβεια στην απόλαυση της αιωνίου ζωής

Η ασέβεια οδηγεί στην καταστροφή ενώ η ευσέβεια στην απόλαυση της αιωνίου ζωής
2Πετρ 3:7 οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων...13 Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί.

Ένα σημαντικό αίτημα Ψαλμ 43:3

Ένα σημαντικό αίτημα Ψαλμ 43:3

Ψαλμ 43:3 Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου· αυτά ας με οδηγώσιν· ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου.

Τα  λόγια αυτά ας είναι πάντοτε στην καθημερινή προσευχή μας. Μέρος ενός πολύ όμορφου ψαλμού που εκφράζει την καθημερινή αγωνία και τον αγώνα που δίνει η ψυχή του ανθρώπου που εμπιστεύεται τον Κύριο Θεό για να μπορεί να είναι στο τέλος νικητής και να απολαύσει την Αιώνια παρηγοριά που του δίνει ο Θεός διά Ιησού Χριστού, την Αιώνια ζωή στην παρουσία Του.


Άξιος θαυμασμού και εύλογιας ο Θεός

Άξιος θαυμασμού και εύλογιας ο Θεός

Ψαλμ 104:1 Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης σφόδρα· τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδυμένος·
ο περιτυλιττόμενος το φως ως ιμάτιον, ο εκτείνων τον ουρανόν ως καταπέτασμα·
Άξιος πράγματι είναι Κύριος ο Θεός, να θαυμάζεται και να ευλογείται από τον άνθρωπο που είναι το δημιούργημα των χεριών του. Τον έπλασε κατά εικόνα και ομοίωση Του. Είχε δε ετοιμάσει πριν την πλάση του ανθρώπου ακόμη και πριν την δημιουργία όλου του κόσμου το σχέδιο της σωτηρίας του καθώς προείδε την πτώση του ανθρώπου. Το σχέδιο αυτό αποκαλύφθηκε και εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού Του. Μας το παρουσιάζει βέβαια η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος σε όποιον θέλει ειλικρινά να γνωρίσει αυτό το θαυμαστό σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου που η ολοκλήρωση του είναι η Αιώνιος Ζωή, Αλληλούια


Ένας νέος άνθρωπος, όπως τον θέλει ο Θεός

Ένας νέος άνθρωπος, όπως τον θέλει ο Θεός


Ησαΐας 40:3 Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθή και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθή· και τα σκολιά θέλουσι γείνει ευθέα· και οι τραχείς τόποι ομαλοί·

Ο ερχομός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην ζωή του ανθρώπου αλλάζει τα πάντα στον χαρακτήρα του, στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γίνεται νέος άνθρωπος, αναγεννημένος διά του λόγου και του Αγίου Πνεύματος. Τίποτα δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος για να αλλάξει; ολα ο Θεός θα τα κάνει; Ο άνθρωπος απλά πρέπει να δεχθεί με απλότητα το κάλεσμα του Θεού διά Ιησού Χριστού, να πιστέψει και τα άλλα είναι του Κυρίου στην ζωή του. Αφού τον αναγεννήσει ο Θεός, θα τον ακολουθεί πίστα μένοντας στον λόγο Του πάντα με την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το μένοντας σημαίνει παραδοχή και εκτέλεση του λόγου Του. 

Ο Ευλαβής Ιησούς, παράδειγμα για όλους

Ο Ευλαβής Ιησούς, παράδειγμα για όλους

Εβρ 5:7 Όστις εν ταις ημέραις της σαρκός αυτού, αφού μετά κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ικεσίας προς τον δυνάμενον να σώζη αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούσθη διά την ευλάβειαν αυτού,

Τον ευχαριστούμε γιατί υπέφερε αυτός για να μην απωλεσθούμε εμείς λόγω των αμαρτιών μας. Η ζωή Του εδώ στην γη ως άνθρωπος είναι το τέλειο παράδειγμα - πρότυπο που ακολούθησαν όλοι οι άγιοι Του και σήμερα και εμείς καλούμαστε να ακολουθήσουμε.
Το Ευαγγέλιο είναι η ζωή Του, η διδασκαλία Του και όσα χρειάζεται να γνωρίσουμε για να λάβουμε την Αιώνια ζωή!. Πάρε και εσύ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία για κάθε ένα που θα το πιστεύει.


Ειρήνη Ομοφροσύνη Αγάπη για τα παιδιά του Θεού

Ειρήνη Ομοφροσύνη Αγάπη για τα παιδιά του Θεού

2 Κορ 13:11 Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιείσθε, παραμυθείσθε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε· και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών.

Ο Θεός μας άφησε οδηγό τον λόγο Του για να έχουμε μια αληθινά όμορφη, ευλογημένη ζωή εδώ στην γη και ακόμη περισσότερο Αιώνια ζωή. Όλα αυτά αν δεχθούμε και εφαρμόζουμε τον λόγο Του με την χάρη Του πάντοτε. Αυτή η χάρη Του φανερώθηκε διά του Ιησού Χριστού με την θυσία του για τις αμαρτίες μας και την Ανάσταση Του διά την δικαίωση μας. Προσφέρεται δε διά του Αγίου Πνεύματος σε κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. 

Ο Κύριος συντηρεί τα παιδιά Του

Ο Κύριος συντηρεί τα παιδιά Του


Λουκά 12:27 Παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι· δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι· σας λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων.

Ο Θεός φροντίζει για όλη την κτίση πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που τον έπλασε με τα ίδια Του τα χέρια και για τον οποίον πρόσφερε τον μονογενή Υιό Του, το Ιησού Χριστό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας ώστε να έχουμε πιστεύοντας σε Αυτόν Αιώνια Ζωή. Και τι ζητά από εμάς ο λόγος Του; Ας προσέξουμε το παρακάτω :

Λουκ 12:29 Και σεις μη ζητείτε τι να φάγητε ή τι να πίητε, και μη ήσθε μετέωροι· διότι ταύτα πάντα ζητούσι τα έθνη του κόσμου· υμών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρείαν τούτων· πλην ζητείτε την βασιλείαν του Θεού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.Θαυμάσια και αξεπέραστη σ Σοφία του Θεού

Θαυμάσια και αξεπέραστη σ Σοφία του Θεού


Ρωμ 11:33 Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού. Διότι τις εγνώρισε τον νούν του Κυρίου; ή τις έγεινε σύμβουλος αυτού; ή τις έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, διά να γείνη εις αυτόν ανταπόδοσις;

Πράγματι πως να μην αναφωνήσεις αυτά τα λόγια όταν πλησιάσεις κοντά στον Θεό διά του Ιησού Χριστού και αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να σου τον αποκαλύψει. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος ταπεινώνεται μπροστά στον Κύριο και εμβαθύνει στον λόγο Του τον Άγιο με την προσευχή και την μελέτη του, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει ότι ολη η σοφία του κόσμου είναι μια μωρία μπροστά στο έξοχο της γνώσης του Θεού. Και ότι μόνο Αυτός έχει την τέλεια σοφία ώστε να τον συμβουλεύει στην ζωή για να έχει την τέλεια επιτυχία που είναι να εισέλθει πλούσια στην Βασιλεία των Ουρανών

Ζήτα το έλεος του Θεού να σε προστατεύει από πονηρούς ανθρώπους

Ζήτα το έλεος του Θεού να σε προστατεύει από πονηρούς ανθρώπους

Ψαλμός 140:4

Φύλαξόν με, Κύριε, από χειρών ασεβούς· λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου· οίτινες εμηχανεύθησαν να υποσκελίσωσι τα διαβήματά μου.

Αυτή η προσευχή του Δαβίδ είναι και για κάθε άνθρωπο που πιστεύει ή θέλει να δοκιμάσει την αγάπη του Θεού με ειλικρινή καρδιά.

Πράγματι, έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού διά Ιησού Χριστού καθημερινά.


Ψαλμός 124:2

αν δεν ήτο ο Κύριος μεθ' ημών, ότε εσηκώθησαν άνθρωποι εφ' ημάς, ζώντας ήθελον μας καταπίει τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών

Ανάπαυση μόνο στον Κύριο

Ανάπαυση μόνο στον Κύριο

Καλόν είναι και να ελπίζη τις και να εφησυχάζη εις την σωτηρίαν του Κυρίου.

Σήμερα όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή και οι άνθρωποι διακατέχονται από ανασφάλεια και  μεγάλο άγχος και φόβο για τα επερχόμενα δεινά . Ο Θεός όμως είναι καταφύγιο αληθινό μέσω του Ιησού Χριστού που οποίος τον δεχθεί λαμβάνει σωτηρία και αιώνια ζωή . Φεύγει ο φόβος του θανάτου διότι ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε με την Ανάσταση Του μετά τον σταυρικό θάνατο Του.

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτόν όχι για τους δίκαιους αλλά για τους αμαρτωλούς και τους έχοντας ανάγκη θεραπείας και ελευθερίας απο τα πάθη και τις κακές επιθυμίες . Όσοι τον δέχθηκαν και τον δέχονται και σήμερα βρίσκουν πραγματική ανάπαυση που κανείς άλλος δεν μπορεί να τους προσφέρει.

Το Αγιο Πνεύμα στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα κεφ 30:15 φωνάζει :

Εν τη επιστροφή και αναπαύσει θέλετε σωθή· εν τη ησυχία και πεποιθήσει θέλει είσθαι η δύναμίς σας· αλλά δεν ηθελήσατε·

Εσυ θέλεις; Ο Χριστος σε καλεί

Ας αγρυπνήσουμε στις προσευχές και στην έμπρακτη αγάπη προς αλλήλους

Ας αγρυπνήσουμε στις προσευχές και στην έμπρακτη αγάπη προς αλλήλους

Α Πέτρου δ:7

Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς· προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών·


Αρχή της Δικαιοσύνης είναι ο ίδιος ο Θεός

Αρχή της Δικαιοσύνης είναι ο ίδιος ο Θεός

Ψαλμός  89:14 Η δικαιοσύνη και η κρίσις είναι η βάσις του θρόνου σου· το έλεος και η αλήθεια θέλουσι προπορεύεσθαι έμπροσθεν του προσώπου σου.

Αν ψάχνουμε για δικαιοσύνη και ορθή κρίση ,τότε ας πλησιάσουμε τον Θεό, είναι ο μόνος δίκαιος και άξιος  να διδάξει την αληθινή δικαιοσύνη που όταν ο άνθρωπος την ακολουθήσει θα βρει ανάπαυση και αιώνια ζωή . Πολλές φορές βλέποντας γύρω μας την αδικία που υπάρχει ακόμη και σε εμάς τους ίδιους μπορεί να νιώσουμε απογοήτευση ιδιαίτερα,  αν δεν έχουμε γνωρίσει τον λόγο του Θεού που μας εξηγεί ότι μόνο κοντά σε Αυτόν,  τον αληθινά Δίκαιο , μπορούμε να γνωρίσουμε και να χορτάσει η ψυχή μας την αληθινή δικαιοσύνη.

Ματθ 5:6 Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή.

Η δικαιοσύνη του Θεού φάνηκε ολοκληρωμένα στο πρόσωπο του Υιού Του,  Ιησού Χριστού. Αυτός ο αληθινό Θεός και η ζωή η Αιώνιος, ενσαρκώθηκε και περπάτησε στην γη αυτή χωρίς να πέσει σε καμία αμαρτία διδάσκονται την οδό της Σωτηρίας του ανθρώπου. Όμως παραδόθηκε προς σταυρικό θάνατο χωρίς να αντισταθεί, για να πληρώσει με την ψυχή του την αμαρτία όλου του κόσμου. Έτσι δίνεται το δικαίωμα δωρεάν σε κάθε ένα που θα πιστέψει στην προσφορά αυτή του Θεού, να απαλλάσσεται από την αιώνια καταδίκη λόγω της αμαρτίας του και να λαμβάνει Αιώνα ζωή.  Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού η οποία όμως είναι γεμάτη από έλεος και αλήθεια για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αν όμως ο άνθρωπος δεν πιστέψει  στη θυσία αυτή και στον λόγο του Ιησού Χριστού τότε τον περιμένει η αιώνια καταδίκη  στην τελική κρίση. Αποκ 20:12-15

Στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη , μπορούμε να διαβάσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την Σωτήρια οδό που κήρυξε ο Ιησούς Χριστός. Ας πάμε μπροστά στον θρόνο του Θεού δια του Ιησού με ταπείνωση και ειλικρίνεια να ζητήσουμε να μας αποκαλύψει αυτή την θαυμάσια σωτήρια δικαιοσύνη Του.

Ο Κύριος θα στείλει κόρακες να σε τρέφουν στην ανάγκη σου αν μένεις πιστός

Ο Κύριος θα στείλει κόρακες να σε τρέφουν στην ανάγκη σου αν μένεις πιστός

Α Βασ. 7:4... και θέλεις πίνει εκ του χειμάρρου· προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί.

Ο προφήτης Ηλίας εμπιστεύθηκε κατά πάντα τον λόγο του Κυρίου, είχε μια θαυμάσια επικοινωνία μαζί Του και γεύθηκε την δικαιοσύνη του Θεού στην ζωή του. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να επιστρέψει τον λαό του Ισραήλ από την ειδωλολατρεία με θαυμαστό τρόπο.

Ο Κύριος τον έστειλε να επιβίωσει τον πρώτο καιρό της ανομβρίας που θα διαρκούσε 3 χρόνια και 6 μήνες (Ιάκ 5:17)  σε έναν χείμαρο από όπου θα έπινε νερό και θα τον έτρεφαν κόρακες που τους είχε προστάξει Αυτός.

Ειναι θαυμαστό οτι ο Θεός μπορεί να δώσει λύσεις στα ζητήματα μας απο εκεί που δεν το περιμένουμε . Ας θυμηθούμε και τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε : 

Παρατηρήσατε τους κόρακας, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν, οίτινες δεν έχουσι ταμείον ουδέ αποθήκην, και ο Θεός τρέφει αυτούς· πόσω μάλλον σεις διαφέρετε των πτηνών. Λουκ 12:24

Ας πλησιάσουμε στον ΘΕΟ δια του Ιησού Χιστού και να τον αφήσουμε να γίνει ο ποιμένας μας ώστε να μας διαφυλάξει και σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην Αιώνια ζωή που χαρίζει δωρεάν σε κάθε άνθρωπο πο μετανοεί και τον ακολουθεί .


Ποιός είναι ο πραγματικός πλούτος;

Ποιός είναι ο πραγματικός πλούτος;

Ψαλμός 34:9-10 Φοβήθητε τον Κύριον, οι άγιοι αυτού· διότι δεν υπάρχει στέρησις εις τους φοβουμένους αυτόν.

Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν· αλλ' οι εκζητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού.

 Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, πλούσιος είναι ο φοβούμενος και υπακούων στον λόγο του Θεού.

Και στην γη αυτή έχουν Κύριο που τους προμηθεύει ότι έχουν πραγματικά ανάγκη αλλά πολύ περισσότερο έχουν θησαυρό στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο θησαυρός δεν θα χαθεί ποτέ και θα τον απολαυάνει  ο πιστός Χριστιανός αιώνια. Ο επίγειος όμως γρήγορα θα χαθεί. Ματθ. 6:19-20.   Ιωαν 6:27

Έλεος και αλήθεια να χαρακτηρίζουν τον Χριστιανό

Έλεος και αλήθεια να χαρακτηρίζουν τον Χριστιανό

Ελεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλίπωσι· δέσον αυτάς περί τον τράχηλόν σου· εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου· ούτω θέλεις ευρεί χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Παρ 3:3

Το Ελεος είναι η εκδήλωση της αγάπης ακόμη και στον εχθρό. Ο Κύριος μας δίδαξε την αγάπη όχι μόνο στους φίλους αλλά και στους εχθρούς. (Ματθ 5:43-47., Ρωμ:12:20)

Η Αλήθεια είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός (Ιωαν 4:6), έχουμε την αλήθεια όταν έχουμε τον λόγο του Χριστού οδηγό μέσα στην ζωή μας. Αυτή η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο από δύσκολες καταστάσεις αλλά και από πάθη αμαρτίας (Ιωαν 8:31-32)

Ζήλος για την αύξηση του έργου του Θεού Ζαχαρίας 10:1

Ζήλος για την αύξηση του έργου του Θεού Ζαχαρίας 10:1

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΕΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΤΗΣ ΟΨΙΜΟΥ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΜΕΙ ΑΣΤΡΑΠΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΒΡΟΧΑΣ ΟΜΒΡΟΥ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΗΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ. Ζαχ 10.1 .


Ζούμε στην εποχή της όψιμης βροχής που παγκόσμια ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα με την αναζωπύρωση στη Ουαλία το 1904 και στην συνέχεια με την έγχυση του Αγίου Πνεύματος στο Λος Άντζελες αρχικά και ακολούθως απλώθηκε σε όλο τον κόσμο.Δείτε εδώ σχετικά   . Αυτή η αναζωπύρωση ήρθε και στη Ελλάδα,  όπου ο Κύριος αναγέννησε και βάπτισε χιλιάδες πιστούς ιδιαίτερα μετά τον 2nd παγκόσμιο πόλεμο που άφησε πολύ μεγάλες πληγές και στην χώρα .

Σήμερα το έργο του Κυρίου δεν έχει την δυναμική που είχε και πρέπει όλοι μας να επανεξετάσουμει την πορεία μας , να επιστρέψουμε με ολη μας την καρδιά στον Σωτηρα μας και να ζητήσουμε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση τον λαό Του και να ευλόγησε την πολύπαθη Ελλάδα μας.  Ο καιρός πλησίασε,  Κύριε Ιησού Χριστέ,  σώσε την Ελλάδα μας.

Αμήν 

Που προσκαλεί ο Θεός τον άνθρωπο; Πολίτες του Ουρανού

Που προσκαλεί ο Θεός τον άνθρωπο;  Πολίτες του Ουρανού

.... αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν τοις ουρανοίς, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων οίτινες έλαβον την τελειότητα Εβρ 12:22

Μία αληθινή όραση για το μέλλον του πιστού Χριστιανού που μπορεί να του δίνει κουράγιο και να συντηρεί την ελπίδα, ότι ο Σωτήρας του, έχει ένα θαυμάσιο μέλλον για αυτόν.

Ο Χριστιανός εχει μια ουράνια κλίση για να ζήσει σε μια νέα πολιτεία που δεν εχει φθορά , δεν γνωρίζει τον θάνατο αλλα ειναι αιώνια και Βασιλέας σε αυτήν ειναι ο ίδιος ο Θεός που έπλασε όλα τα ορατά και τα αόρατα . 

Όταν ο Χριστός αναγεννά τον άνθρωπο με τον λόγο Του και το Αγιο Πνεύμα ,γράφει και το όνομα του στον ουρανό  Λουκά 10:20 και απο εκείνη την στιγμή είναι πολίτης του ουρανού και οικείος του ΘΕΟΥ ως παιδί του πλέον 'Ελπισε επί τον Θεόν

'Ελπισε επί τον Θεόν

ΔΙΑ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΙ ΤΑΡΑΤΤΕΣΑΙ ΕΝΤΟΣ ΜΟΥ ΕΛΠΙΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΙ ΘΕΛΩ ΥΜΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ψαλμός 42:5

Ο άνθρωπος καθημερινά συναντά πολλές δυσκολίες και πολλές φορές η ψυχή του αποκάμει. Ο λόγος του Θεού μας συστήνει να εμπιστευόμαστε και να ελπίζουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ο Αληθινός Θεός και η Αιώνιος Ζωή! (Α' Ιωάννου 5:20) .

Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του
ΑΣ ΜΗ ΤΑΡΑΤΤΗΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΜΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ (Ιωάννη 14)
Ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να πιστεύσουν στον Σωτήρα Ιησού Χριστό , τον απεσταλμένο του Πατέρα Θεού για να αποκτήσουν ειρήνη, ανάπαυση και σωτηρία. Τότε ο κόσμος αληθινά θα είναι πολύ διαφορετικός.

Φως από τον Χριστόν μας στην ουράνια πατρίδα μας

Φως από τον Χριστόν μας στην ουράνια πατρίδα μας

Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον.
Αποκ 21:23

Νύχτα δεν θα υπάρχει στην πόλη των εορτών (Ησαϊας 33:20) , στον ουρανό καθώς δεν θα υπάρχει και ήλιος που θα ανατέλλει και θα δύει. Το φως θα έρχεται από αυτόν που πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για να δικαιωθούμε και τώρα ζει εις τους αιώνες και σε λίγο θα έρθει να πάρει την εκκλησία Του για να είναι πάντοτε μαζί του στον ουρανό!

Δεν υπάρχει δύναμη που να μπορεί να χωρίσει το παιδί του Θεού από την αγάπη του Θεού

Δεν υπάρχει δύναμη που να μπορεί να χωρίσει το παιδί του Θεού από την αγάπη του Θεού

Rωμ 8:35 Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;
Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.
Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς..

Όταν ο άνθρωπος ταπεινωνεται κάτω από το χέρι του Θεού, τότε ο Θεός διά Ιησού Χριστού αναλαμβάνει κάθε του ζήτημα.

Μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός παιδεύει και διδάσκει . ΨAΛ 94:12

Μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός παιδεύει και διδάσκει . ΨAΛ 94:12

 MAKAPIOΣ O ANΘPΩΠOΣ, TON OΠOION ΣΩΦPONIZEIΣ, KYPIE, KAI ΔIA TOY NOMOY ΣOY ΔIΔAΣKEIΣ AYTON· ΔIA NA ANAΠAYHΣ AYTON AΠO TΩN HMEPΩN THΣ ΣYMΦOPAΣ, EΩΣOY ΣKAΦΘH ΛAKKOΣ EIΣ TON AΣEBH. Ψαλμός 94:12

Ο Κύριος μας με την διδασκαλία και την παιδεία Του μας σοφίζει, μας κάνει ειρηνικούς και δίκαιους ώστε να μην έχουμε την κατάληξη των ασεβών αλλά το αντίθετο να απολαύσουμε την Αιώνια ανάπαυση . Αυτό λέει  και στην Καινή Διαθήκη :

Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι' αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης.  Εβραίους 12

Τον ευχαριστούμε. Αμην

Οι ταπεινοί, απλοί θα είναι οι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού

Οι ταπεινοί, απλοί θα είναι οι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού

Σημαντική η δήλωση αυτή του διδασκάλου μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού, μέρος των μακαρισμών που είπε στην επί του όρους ομιλία Κατά Ματθαίον ε:3.

Βρίσκεται και πάλι ο λόγος του Θεού σε πλήρη αντίθεση με το κοσμικό φρόνημα. Αυτό , το κοσμικό φρόνημα, συστήνει στον άνθρωπο την αλαζονεία του βίου, την υπερηφάνεια ,την έπαρση ,την φιλαυτία, στην αδιαλλαξία  (2 Τιμοθ 3 ) και με όλα αυτά οδηγεί την ανθρωπότητα σε μίση, φθόνους , μάχες και πολέμους και σε κάθε είδους ακαταστασία.

Η άνωθεν σοφία

Η άνωθεν σοφία


Ιακ 3:17 Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. 

Αλήθεια πόσο συχνά συναντούμε σήμερα αυτή την σοφία  ανάμεσα στους ανθρώπους; Η σοφία αυτή είναι άνωθεν από του Πατέρα των φώτων, τον αιώνιο Θεό στον οποίον είναι η αιώνια δόξα. Αν αυτή την σοφία την είχε ο άνθρωπος, σήμερα θα ζούσαμε ένα επίγειο (προσωρινό βέβαια ) παράδεισο. Δεν θα είχαμε πολέμους και θα απολαμβάναμε πραγματική ειρήνη, δικαιοσύνη και ασφάλεια και στο τέλος Αιώνια ζωή .  Τι φταίει; Η απομάκρυνση μας από τον αληθινό Θεό που ακούει στο όνομα Ιησούς Χριστός. Η άρνηση της μοναδικής προσφοράς του Θεού στον άνθρωπο για την σωτηρία του που εκφράστηκε μέσω της σταύρωσης του Υιού αυτού Ιησού Χριστού.  Ώρα να επιστρέψουμε λοιπόν στον Θεό, να μετανοήσουμε και να πιστεύσουμε στο Ευαγγέλιο Του.

Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ιωαν ε'24 

Εκλεκτοί του Θεού

Εκλεκτοί του Θεού

Μπορεί να μην είσαι ένας διάσημος , οι άνθρωποι να μην σε υπολογίζουν, να νιώθεις ότι σε αυτή την ζωή έχεις αποτύχει. Πρέπει όμως να ξέρεις ότι Αυτός που έκανε γη και ουρανό, Ο Θεός και πατέρας του Ιησού Χριστού, σε αγαπά, νοιάζεται για σένα και θέλει να σε κάνει εκλεκτό Του, μέσω της δικής σου πίστης στην θυσία Του Υιού Του Ιησού Χριστού. Και αν είσαι εκλεκτός Του τότε έχεις την χάρη να έχεις Αιώνια Ζωή και είσαι και συγκληρονόμος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ελα σήμερα λοιπόν στον Χριστό, προσευχήσου σε Αυτόν και πες του ότι θέλεις να τον γνωρίσεις, θα σε βοηθήσει , πάρε το Ευαγγέλιο Του και ακολούθησε το.

Η πίστη του Ιώβ, παράδειγμα για μίμηση

Η πίστη του Ιώβ, παράδειγμα για μίμηση

Ιωβ 19:25 Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής· και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδή τον Θεόν·

Είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού αλλά κυρίως μίμησης, η στάση αυτή του Ιώβ Παρόλη την μεγάλη ταλαιπωρία που πέρασε δεν έχασε την πίστη του  στον Θεό. Τέλειος δεν ήταν αλλά ο ίδιος ο Κύριος σύστησε την δικαιοσύνη του.(Ιεζεκιήλ 14:14)

Το Ουράνιο Τόξο - Η συνθήκη του Θεού

Το Ουράνιο Τόξο - Η συνθήκη του Θεού

Ο Θεός μέσα στην δικαιοκρισία του έχει πάντοτε έλεος και τέλειο σχέδιο για την σωτηρία του ανθρώπου. Τα έσχατα χρόνια ο Θεός φανέρωσε απόλυτα το σχέδιο Του για την Σωτηρία του ανθρώπου μέσω του Υιού Του Ιησού Χριστού.

Τότε η αμαρτία είχε κατακλύσει την ανθρωπότητα και διέφθειρε τη γή  (δες  εδώ) . Ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει την αμαρτωλή ανθρωπότητα δια του κατακλυσμού έχοντας όμως μέσα στην σοφία του και μακροθυμία Του δώσει μια περίοδο 120 ετών όπου έστειλε τον Νώε , κήρυκα της δικαιοσύνης να ετοιμάσει την κιβωτό μέσω της οποίας θα σωζόταν όσοι ακούγανε στο κήρυγμα του. Τελικώς σώθηκαν 8 ψυχές.

Τώρα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και των αγίων αποστόλων Του, μας προειδοποιεί για την επερχόμενη κρίση του Θεού στην γή και μας καλεί για μετάνοια για να σωθούμε και να λάβουμε Αιώνια Ζωή. Ο σωτήρας σήμερα δεν είναι ο Νώε, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος δια της μιας και παντοτινής θυσίας Του στον σταυρό του Γολγοθά .
Δες σχετικές παραπομπές της Αγίας Γραφής  Λουκά 17:12,Α' Πέτρου 2:5.. ,και περισσότερα..

Όλη η κτίσις σε αγωνία λόγω της αμαρτίας

Όλη η κτίσις σε αγωνία λόγω της αμαρτίας

Ρωμ 8:19 - 22 Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν των υιών του Θεού.....Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως του νύν· και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος

Όλη η κτίσις έμψυχη και άψυχη βρίσκεται σε μια καθημερινή φθορά και αγωνία λόγω των αποτελεσμάτων που έχει η αμαρτία που κατοικεί στην ανθρωπότητα. Περιμένουν όλα όμως την αποκατάσταση που θα γίνει με τον ένδοξο ερχόμενο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μαζί με τον αγιασμένο λαό Του που τον απέκτησε με την μοναδική θυσία Του στον Σταυρό του Γολγοθά.

Μαρτυρία από τον Δαβίδ για την σταύρωση του Χριστού

Μαρτυρία από τον Δαβίδ για την σταύρωση του Χριστού
Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν· ταύροι δυνατοί εκ Βασάν με περιεστοίχισαν. Ήνοιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και βρυχόμενος.... Ψαλμος 22:12 

Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας!

Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας!

Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο αποδείχθηκε με την θυσία του Υιού Του πάνω στον Σταυρό του Γολγοθά.

Όλοι μας είμασταν άξιοι θανάτου λόγω της μαρτίας μας, αλλά ο Θεός πρόσφερε τον Υιό του για να πληρώσει την δική μας ποινή με τον θάνατο Του και με την Ανάσταση Του δικαιωθήκαμε και έχουμε Αιώνια Ζωή από την στιγμή που με την καρδιά μας πιστέψουμε στην θυσία αυτή.

Ο Χριστός σε αγαπά και σένα,

ΈΛΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΌ ΣΗΜΕΡΑ!

Ο θυμός φέρνει μάχες, η μακροθυμία όμως ειρήνη

Ο θυμός φέρνει μάχες, η μακροθυμία όμως ειρήνη
Ο θυμώδης άνθρωπος διεγείρει μάχας· ο δε μακρόθυμος καταπαύει έριδας.
Παροιμίες 15:18
Ο λόγος του Κυρίου μας κάνει σοφούς όταν τον παραδεχόμαστε και τον εκτελούμε με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε όμορφες στιγμές στην ζωή μας διότι θα έχουμε την ευλογία Του και η καρδία μας θα γεμίζει με την Ειρήνη Του, την αγάπη και χαρά Του. Ας αγαπήσουμε τον λόγο Του ώστε να κατοικεί πλούσια μέσα μας και να τον εκτελούμε.
Ιωάννη 6:63 ... οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.

Το παράπονο του Κυρίου

Το παράπονο του Κυρίου
..Και αυτός ο πελαργός εν τω ουρανώ γνωρίζει τους διωρισμένους καιρούς αυτού· και η τρυγών και ο γερανός και η χελιδών φυλάττουσι τον καιρόν της ελεύσεως αυτών· ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίσιν του Κυρίο... Ιερεμίας 8:7 (Διαβάστε εδώ) .

Μακροθυμία και πίστη

Μακροθυμία και πίστη
Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν, εωσού λάβη βροχήν πρώϊμον και όψιμον·
μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Ιακώβου 5:7-8
Λουκ 18:7 ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι' αυτούς; σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν αυτών ταχέως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;

Αν ο ο Κύριος μακροθυμεί για εμάς πόσο μάλλον εμείς θα πρέπει να μακροθυμούμε και να περιμένουμε τον Κύριον μας Ιησού Χριστό να κάνει έκβαση στις υποθέσεις μας.

Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα

Μια Ουράνια πρόσκληση

Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσητε αξίως της προσκλήσεως, καθ' ην προσεκλήθητε,μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη...Εφεσίους 4(δ'):1 Η συμπεριφορά μας στις οικογένειες μας, στην αδελφότητα , στις εργασίες μας και παντού όπου βρισκόμαστε, πρέπει να φανερώνει το έργο του Θεού μέσα μας και οτι εκτiμούμε την ουράνια πρόσκληση που λάβαμε μέσω της οποίας γiνόμαστε μέτοχοι της Αγιότητας Αυτού και έτσι θα απολαύσουμε την Αιώνια Ζωή. "Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν.." Εβραίους 3(γ')

Θυσία στον αληθινό Θεό!

Θυσία στον αληθινό Θεό!

  Και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει

Ματθαίου 19:29
Το παιδί του Θεού, έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να κάνει σημαντικές επιλογές. Ας θυμηθούμε τον Αβραάμ που ο Θεός του ζήτησε να θυσιάσει το παιδί του. Στο τέλος όμως όταν ο Θεός είδε την πίστη του, στην θέση του παιδιού του έδωσε τον αμνό. Ότι θυσιάζουμε για το ον Κύριο, Αυτός είναι Δίκαιος να ανταποδώσει απείρως περισσότερα.
Αμην