Κηρύγματα Παλαιάς Διαθήκης

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'

Κηρύγματα με κύριο θέμα από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, Βασιλέων Β

Β Βασ. 6:24, 7. Για τον Κύριο τίποτα δεν είναι αδύνατο. Πρέπει πάντα να πιστεύουμε.

2Βασ 7:1 Είπε δε ο Ελισσαιέ, Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου· Ούτω λέγει Κύριος· Αύριον, περί την ώραν ταύτην, εν μέτρον σεμιδάλεως θέλει πωληθή δι' ένα σίκλον και δύο μέτρα κριθής δι' ένα σίκλον, εν τη πύλη της Σαμαρείας.
Και απεκρίθη προς τον άνθρωπον του Θεού ο άρχων, επί του οποίου την χείρα εστηρίζετο ο βασιλεύς, και είπε, Και εάν ο Κύριος ήθελε κάμει παράθυρα εις τον ουρανόν, ηδύνατο το πράγμα τούτο να γείνη; Ο δε είπεν, Ιδού, θέλεις ιδεί με τους οφθαλμούς σου, δεν θέλεις όμως φάγει εξ αυτού.