Κηρύγματα Καινής Διαθήκης

Προς Εβραίους Επιστολή

Κηρύγματα με κύριο θέμα μέσα από την επιστολή "Προς Εβραίους"

24/5/2021 Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος σπλαχνικός αρχιερέας μας

24/5/2021 Ιησούς Χριστός,  ο αιώνιος σπλαχνικός  αρχιερέας μας

Εβρ 4:14 Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.


Ο Υιός του Θεού, ελευθερωτής του ανθρώπου

Ο Υιός του Θεού,  ελευθερωτής του ανθρώπου
Εβρ 2:14-15 Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν.


Εβρ 11: 8-16 23/11/2020

Εβρ 11: 1-17 Το κεφάλαιο της πίστεως - Παραδείγματα ανθρώπων που η πίστη τους, τους έδωσε καλή μαρτυρία στο Θεό - Α'μέρος

Εβρ 11: 1-17 Το κεφάλαιο της πίστεως - Παραδείγματα ανθρώπων που η πίστη τους, τους έδωσε καλή μαρτυρία στο Θεό - Α'μέρος

ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΝΩΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΘΕΟΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΙ ΕΦΟΒΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΙΒΩΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΙ ΗΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ιησούς Χριστός ο αρχιερέας

Εβραίους ια'(11) (25.10.2017) - Π.Δέβης

ΧΩΡΙΣ ΔΕ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ...
Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα Διαβάστε το απόσπασμα αυτό της επιστολής προς Εβραίους εδώ (www.evagelio.gr)

Εβραίους ια'(11) (11.10.2017) - Π.Δέβης

ΕΙΝΑΙ ΔΕ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗ ΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
Πατήστε εδώ να ακούσετε το κήρυγμα Διαβάστε το απόσπασμα αυτό της επιστολής προς Εβραίους εδώ (www.evagelio.gr)