Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Αγιασμός

Αγιασμός
Ο λόγος του Θεού μας λέει: "αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή·"

Καλύτερα να ακούμε πάρα να μιλάμε επιπόλαια

Καλύτερα να ακούμε πάρα να μιλάμε επιπόλαια

Συμβουλές ζωής από τον Άγιο Λόγο Του Κυρίου

Ιακωβου 1:19 Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να ακούη, βραδύς εις το να λαλή, βραδύς εις οργήν·

Όταν περιμένουμε να ακούσουμε και δεν βιαζόμαστε να μιλήσουμε τότε έχουμε την δυνατότητα να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε αν και πως θα μιλήσουμε. Και σε κάθε περίπτωση να μην οργιζόμαστε καθώς λέει το επόμενο εδάφιο :

διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνην του Θεού.

Μέσα στην οργή όταν ο άνθρωπος ενεργεί, τότε γίνονται πολύ κακά γεγονότα για τα οποία μετά θα ντρέπεται αλλά και θα τον οδηγήσουν σε ταλαιπωρία με κίνδυνο την απώλεια της ψυχής του.

Ας ακούσουμε και τα επόμενα από την σοφία του Θεού:

Παροιμίες 17:27, 28 Ο κρατών τους λόγους αυτού είναι γνωστικός· ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος.
Και αυτός ο άφρων, όταν σιωπά λογίζεται σοφός· και ο κλείων τα χείλη αυτού, συνετός.


Πως βλέπει ο άνθρωπος και πως ο Θεός

Πως βλέπει ο άνθρωπος και πως ο Θεός

ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΟΔΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΘΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΛΗΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
Παρ.16:2

Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την καρδιά μας ακόμα και την νόηση μας αλλά να ζητούμε από τον Κύριο να κατευθύνει την καρδιά μας και την διάνοια μας.

Συμβουλή από τον λόγο του Θεού:
ΑΦΙΕΡΟΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΒΟΥΛΑΙ ΣΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΤΕΡΕΩΘΗ  Παρ.16:3

και επίσης:

ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΠΕΡΙ ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩΝΤΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΜΕΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑ ΠΑΝΤΑ ΝΟΥΝ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Φιλιπ.4:6.


Εβρ. 12:14 Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον,

αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή· διότι είναι γεγραμμένον· Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος.Α'Πετρου 1 15-16

2Τιμ. 2:21 Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν.