Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Διδασκαλία

Διδασκαλία
Η διδασκαλία των Αγίων Γραφών , του γραπτού λόγου του Θεού είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο άνθρωπος να μάθει τα διατάγματα , τις επαγγελίες του Θεού, να έρθει σε επίγνωση της αλήθειας. Οι χριστιανοί είναι μαθητές της διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, του οποίου τα λόγια είναι πνεύμα και ζωή

Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί, διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν·Ησαιας 28-10-11

2Τιμ. 4:3 Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν,

2Τιμ. 3:16 Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης,

Ψαλ. 25:4 Δείξον μοι, Κύριε, τας οδούς σου· δίδαξόν με τα βήματά σου.