Για τα παιδιά μας

Εδάφια για την παιδική ηλικία

Εδάφια για την παιδική ηλικία
Εδάφια της Αγίας γραφής ειδικά για τα παιδιά

Χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική οικογένεια
εγώ όμως και ο οίκός μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.
Ιησ.Ναυη 24/15

Άσμ. 8:7 Ύδατα πολλά δεν δύνανται να σβέσωσι την αγάπην, ουδέ ποταμοί δύνανται να πνίξωσιν αυτήν· εάν τις δώση πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού διά την αγάπην, παντελώς θέλουσι καταφρονήσει αυτά.

Επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον τον αρεστόν ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν και γνώσιν και χαράν· Εκκλησιαστης 2-26

Υπακοή τέκνων στους γονείς

Υπακοή τέκνων στους γονείς

Εφεσ. 6:1
Τα τέκνα, υπακούετε εις τους γονείς σας εν Κυρίω· διότι τούτο είναι δίκαιον.
και
Τα τέκνα υπακούετε  εις τους γονείς κατά πάντα διότι τούτο είναι ευάρεστο εις τον Κύριον
.
 Κολοσ 3:20

Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη καρδία μου· θέλω διηγηθή πάντα τα θαυμάσιά σου. Θέλω ευφρανθή και χαρή εν σοί· θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου, Ύψιστε. Ψαλμός 9-1,2

Ας ευλογεί τον Κύριο πάσα πνοή

Ας ευλογεί τον Κύριο πάσα πνοή
Ψαλ. 103:1
Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον· και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του

Ο Κύριος αναπαύει τον αγαπητό Του
Ψαλ. 127:2
ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού.

Ψαλ. 133:1 Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.

Ματθ. 19:14 Πλην ο Ιησούς είπεν· Αφήσατε τα παιδία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών.

Ψαλ. 77:1 Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν, και εβόησα· η φωνή μου είναι προς τον Θεόν, και έδωκεν εις εμέ ακρόασιν.

Ψαλ. 42:2 Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα· πότε θέλω ελθεί και θέλω φανή ενώπιον του Θεού;

Ψαλ. 23:1 Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός.

Λουκ. 11:9 Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή.

Ιωάν. 15:12 Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα.

1Ιωάν. 4:8 διότι ο Θεός είναι αγάπη.

Ησ. 33:10 Τώρα θέλω σηκωθή, λέγει Κύριος· τώρα θέλω υψωθή, τώρα θέλω μεγαλυνθή.

Εφεσ. 5:1 Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά,

1Θεσ. 5:17 αδιαλείπτως προσεύχεσθε,

1Θεσ. 5:16 Πάντοτε χαίρετε,