Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Ο φόβος του Κυρίου

Ο φόβος του Κυρίου

Ποιός είναι δεκτός εις τον Θεόν;

Ποιός είναι δεκτός εις τον Θεόν;
Πραξ 10:34.... Επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ' εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν.

...

Με το λόγο αυτό ξεκίνησε το πρώτο κήρυγμα του ο Απόστολος Πέτρος σε εθνικούς, στο σπίτι του Κορνηλίου. Στην συνέχεια βέβαια παρουσίασε  τον Ιησού Χριστό ως τον κεχρισμένο Σωτήρα από τον Θεό, που χωρίς την θυσία Του δεν θα μπορούσε να υπάρξει Σωτηρία για κανένα. Εδώ λοιπόν βεβαιώνει πως ο Θεός δεν προσωποληπτεί αλλά δέχεται κάθε άνθρωπο που θα φοβηθεί - σεβαστεί το λόγο του Θεού και θα τον εκτελέσει πράττοντας την δικαιοσύνη του Θεού.


Ψαλ. 147:11 Ο Κύριος ηδύνεται εις τους φοβουμένους αυτόν, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού.

Ψαλ. 128:4 Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθή ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον.

Ψαλ. 145:19 Εκπληροί την επιθυμίαν των φοβουμένων αυτόν, και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς.

Παρ. 22:4 Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή.

Μαλ. 4:2 Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν ταις πτέρυξιν αυτού· και θέλετε εξέλθει, και σκιρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης.

Εκκλ. 8:12 Αν και ο αμαρτωλός πράττη κακόν, εκατοντάκις και μακροημερεύη, εγώ όμως γνωρίζω βεβαίως ότι θέλει είσθαι καλόν εις τους φοβουμένους τον Θεόν, οίτινες φοβούνται από προσώπου αυτού·

Ψαλ. 128:1 Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο περιπατών εν ταις οδοίς αυτού.

Παρ. 19:23 Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν, και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει κεχορτασμένος· κακόν δεν θέλει συναπαντήσει.

Ψαλ. 115:11 Οι φοβούμενοι τον Κύριον ήλπισαν επί Κύριον· αυτός είναι βοηθός και ασπίς αυτών.

Ψαλ. 112:1 Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον· εις τας εντολάς αυτού ηδύνεται σφόδρα.

Ψαλ. 103:17 Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν· και η δικαιοσύνη αυτού επί τους υιούς των υιών·

Ψαλ. 103:13 Καθώς σπλαγχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαγχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν.

Ψαλ. 103:11 Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτόν.

Ψαλ. 34:9 Φοβήθητε τον Κύριον, οι άγιοι αυτού· διότι δεν υπάρχει στέρησις εις τους φοβουμένους αυτόν.

Ψαλ. 34:7 Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ελευθερόνει αυτούς.

Ψαλ. 33:18 Ιδού, ο οφθαλμός του Κυρίου είνί τους φοβουμένους αυτόν· επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού·

Ψαλ. 25:14 Το απόρρητον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτόν και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς.

Ψαλ. 25:12 Τις είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον; αυτόν θέλει διδάξει την οδόν, την οποίαν πρέπει να εκλέξη·