Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Θεραπεία

Θεραπεία

Ιακ. 5:14 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου.

Ιακ. 5:16 Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.

Ησ. 61:1 Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους·

Ψαλ. 30:2 Κύριε ο Θεός μου, εβόησα προς σε, και με εθεράπευσας.

Ματθ. 4:23 Και περιήρχετο ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού.

Ο Κύριος , ο Ιατρός των ταπεινών

Ο Κύριος , ο Ιατρός των ταπεινών

Ψαλ. 147:3
...Ιατρεύει τους συντετριμμένους την καρδίαν και δένει τας πληγάς αυτών.

Αυτόν ας εκζητούμε σε κάθε ανάγκη , προσερχόμενοι ταπεινά με συντετριμένοι την καρδιά . ..ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΕΚΒΑΛΕΙ ΕΞΩ " Ιωάν 6:37.

Ησ. 53:5 Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.

διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε .Εξοδος 15-26