Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Πίστη

Πίστη

Ύπαγε, και ως επίστευσας, ας γείνη εις σε. Ματθαίος 8-13

Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.Εβραίους 11-1

Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς.Ματθαίος 17-20

Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσης, θέλεις ιδεί την δόξαν του Θεού;Ιωάννης 11-40

Έχετε πίστιν Θεού.Μάρκος 11-22

Η πίστις σου σε έσωσεν· ύπαγε εις ειρήνην.Λουκάς 7-50

Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς. Μάρκος 11-24

και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει. Ματθαίος κα-22