Αγρύπνια - εγρήγορση

Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη·διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Λουκάς 21(κα'):36

Η προσευχή μιας χριστιανής στην Συρία (PERSECUTION OF CHRISTIANS IN SYRIA)

Προσευχόμαστε για τους χριστιανούς στην Συρία, στο Ιρακ, Ιραν, Νιγηρία και σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος μας Ιησους Χριστός να μας ελεήσει όλους.

A Call to Anguish - David Wilkerson