Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Προσευχή

Προσευχή
Η προσευχή στον αληθινό Θεό στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ενα απο τα τεσσερα θεμελιώδη συστατικά της αληθινής χριστιανικής ζωής (Διδασκαλία, Κλάση του άρτου, Κοινωνία και Προσευχές) . Σε αυτά ενέμενε η πρώτη εκκλησία όπως μας δείχνει ο λόγος του Θεού. "Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς."Πράξεις 2:42

Ματθ. 6:6
Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ, και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ.

Ψαλ. 28:6
Ευλογητός ο Κύριος, διότι ήκουσε της φωνής των δεήσεών μου.

2Βασ. 19:20
Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· Ήκουσα όσα προσηυχήθης εις εμέ

Ω ακούων προσευχήν, εις σε θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ.
Ψαλμός 65:2

Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους, και τα ώτα αυτού εις την κραυγήν αυτών.
Ψαλμός 34:15

Έκραξα με την φωνήν μου προς τον Κύριον, και εισήκουσέ μου εκ του όρους του αγίου αυτού.
Ψαλμος 3 εδ.4

Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.
Μαρκος κεφ,11 εδ.24

και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει.
(Κατά ματθαίον ευαγγέλιο κεφ 21 εδ.22)