Φωτογραφίες με εδάφια απο τον λόγο του Θεού

Παρηγοριά

Παρηγοριά
Εικόνες με εδάφια απο την Αγία Γραφή που δίνουν παρηγοριά στην ανθρώπινη ψυχή. "Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας." Ησαίας 40:1

Βασίλειο ιεράτευμα


Α Πέτρου 2:9

σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·

Σήμερα μπορεί να περνάς δύσκολες μέρες, ίσως να ασθενείς ή να κακουχήσαι  ή να σε εξουθενούν και να σε διώκουν για την πίστη σου στον Ιησού Χριστό. Μην αποκάμεις, συνέχισε να αγωνίζεσαι ως καλεσμένος(η) και εκλεκτός(ή) του Κυρίου στην Βασιλεία των Ουρανών . Φανέρωνε τις αρετές του Θεού ώστε να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Σε λίγο όλα θα αλλάξουν για πάντα στην ζωή των πιστών καθώς περιμένουμε το Σωτήρα μας να έρθει να μας παραλάβει.

Αλληλούια!
Και από την Παλιά Διαθήκη, ο Κύριος διεμήνυε στον Ισραήλ:

 τώρα λοιπόν εάν τωόντι υπακούσητε εις την φωνήν μου, και φυλάξητε την διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών· διότι ιδική μου είναι πάσα η γή· 6 και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον.
Έξοδος 19:5,6

Πιστός ο Κύριος

επειδή, είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος που άρχισε σε σας ένα καλό έργο, θα το αποτελειώσει μέχρι την ημέρα τού Iησού Xριστού. Φιλιπ. 1:6

Ψαλ. 18:2 Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου και το κέρας της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου.

Ησ. 49:13 Ευφραίνεσθε, ουρανοί· και αγάλλου, η γή· αλαλάξατε, τα όρη· διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ελέησεν.

Ησ. 59:1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση·

Ησ. 41:13 Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγων προς σε, Μη φοβού· εγώ θέλω σε βοηθήσει.

Ιωήλ 2:21 Μη φοβού, γή· χαίρε και ευφραίνου· διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία.

Ρωμ. 8:32 Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;

Ησαιας. 41:10 μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθησα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δεξιάς της δικαιοσύνης μου.

Ψαλ. 40:17 Εγώ δε είμαι πτωχός και πένης· αλλ' ο Κύριος φροντίζει περί εμού· η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου συ είσαι· Θεέ μου, μη βραδύνης.

(Ησ. 51:12 Εγώ, εγώ είμαι ο παρηγορών υμάς. Συ τις είσαι και φοβείσαι από ανθρώπου θνητού και από υιού ανθρώπου, όστις θέλει γείνει ως χόρτος·

Αρ. 23:19 ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να μεταμεληθή· αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει εμμείνει;

2Χρ. 25:9 Ο Κύριος είναι δυνατός να δώση εις σε πλειότερα τούτων.

Η ασπίς μου είναι εν τω Θεώ, όστις σώζει τους ευθείς την καρδίαν.Ψαλμός 7-10

θέλω είσθαι μετά σού· δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου· Ιησούς του Ναυη 1-5,6

΄Ελθετε πρός με,πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,και εγω θέλω σας αναπαύσει .Άρατε τον ζυγόν μου εφ'υμάς και μάθετε απ'εμού διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Ματθαίος 11 28-29

Δύναται γυνή να λησμονήση το θηλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήση το τέκνον της κοιλίας αυτής; αλλά και αν αύται λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφισα· τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου.Ησαιας 49:15,16

Μη φοβού· διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου· εμού είσαι. Όταν διαβαίνης διά των υδάτων, μετά σου θέλω είσθαι· και όταν διά των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρήσει επί σέ· όταν περιπατής διά του πυρός, δεν θέλεις καή ουδέ θέλει εξαφθή η φλόξ επί σε. Ησαιας43-1,2

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων· Ιωάννης 10-11

Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει· Ψαλμός 37:5