Υμνοι Θεσσαλονίκης

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης Νο 02

Χριστιανικοί Υμνοι Θεσσαλονίκης Νο 02
ΟΙ Υμνοι που περιέχονται στο CD αυτό συμπληρώνανε την κασσέτα Νο 2 που είχαν επιμεληθεί οι Αφοι Φραγκοράπτη και με άλλα μέλλοι της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης.