Ομολογίες πίστεως

Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Κατά Ματθαίο 28:19